REACH REGULAS IEVĒROŠANA – Technobalt Estonia
close menu

Menu

REACH REGULAS IEVĒROŠANA

REACH REGULAS IEVĒROŠANA

IEVADS

REACH izveidoja ES dalībvalstis ar īpašu mērķi uzlabot cilvēku veselības un vides aizsardzību, un tas tiek panākts, labāk un agrīnāk identificējot ražošanā izmantoto potenciāli kaitīgo ķīmisko vielu raksturīgās īpašības. Uzņēmums “Dunlop Conveyor Belting” bija viens no pirmajiem konveijeru lenšu ražotājiem, kas panāca pilnīgu atbilstību. Lai gan lielākā daļa lenšu ražotāju ir izvēlējušies ignorēt REACH regulā noteiktās juridiskās prasības, mūsu uzņēmums joprojām ir spēcīgākais REACH atbilstības aizstāvis konveijeru lenšu nozarē. Šī dokumenta mērķis ir izskaidrot noteikumus un kāpēc to ievērošana ir tik svarīga.

ĶIMIKĀLIJU IZMANTOŠANA KONVEIJERU LENŠU RAŽOŠANĀ

Pielāgošanās spējas dēļ lielākā daļa gumijas, ko izmanto mūsdienu konveijeru lenšu izgatavošanā, ir sintētiska. Tajā ir tikai salīdzinoši neliels dabiskā kaučuka daudzums. No zinātniskā viedokļa gumijas savienojumu radīšana (tā dēvētā “gumijas formulu veidošana”) ir process, kurā kopā ar gumijas polimēriem tiek sajauktas dažādas “specifiska uzdevuma” ķimikālijas, pastiprinātāji un citas vielas.

Konveijera lentēs izmantojamie izplatītākie polimēri ir butadiēnstirolkaučuks (SBR) un nitrilkaučuks (NBR). Ķīmiskās vielas veido polimēru ķēdes, veidojot gumijas savienojumus, kas galu galā tiks vulkanizēti, lai radītu gatavo produktu.

Lai radītu dažādus gumijas savienojumus, tiek izmantoti burtiski simtiem dažādu komponentu, tostarp antidegradanti, antiozonāti, kā arī paātrinātāji (kas ir būtiski, piemēram, vulkanizācijas procesam). Šīs sastāvdaļas ietver primāros sulfenamīdus uz amīna bāzes, piemēram, N-cikloheksil-2-benzotiazola sulfenamīdu, un tiazolus, piemēram, 2-merkaptobenzotiazolu. Lai izgatavotu noteiktus gumijas savienojumus, ir neizbēgami nepieciešams izmantot dažas ķīmiskas vielas, kas pašas par sevi ir ārkārtīgi bīstamas. REACH regula stingri ierobežo katrā produktā izmantojamo konkrētu ķimikāliju daudzumu, mudina lietot drošākus aizstājējus un dažos ekstremālos gadījumos aizliedz ķimikālijas pavisam.

ĪSĀS ĶĒDES HLORPARAFĪNI

Vienus no lielākajām bažām rada īsās ķēdes hlorētie parafīni (SCCP), ko parasti izmanto vulkanizācijas procesa paātrināšanai. REACH noteikumi paredz, ka SCCP nedrīkst izmantot vispār vai jāizmanto ļoti ierobežotā apjomā tādēļ, ka tie ir klasificēti kā 2. kategorijas kancerogēni. To klātbūtni parasti var noteikt pēc nepatīkamas smakas, savukārt labas kvalitātes gumijai smaka parasti ir ļoti nenozīmīga.

UZ KO ATTIECAS REACH REGULA?

Noteikumi neattiecas uz konveijeru lenšu ražotājiem, kas atrodas ārpus ES dalībvalstīm un Apvienotās Karalistes. Uz tiem neattiecas arī ES regula par noturīgiem organiskajiem piesārņotājiem (NOP). Tas nozīmē, ka viņi var brīvi izmantot neregulētas izejvielas, lai gan Eiropas Kopienā tās pašas izejvielas var būt pilnībā aizliegtas vai tām vismaz ir stingri izmantošanas ierobežojumi.

Lai gan noteikumi neattiecas uz ražotājiem, kas atrodas ārpus ES dalībvalstīm, tie, kas lentes importē Eiropā, IR atbildīgi par REACH regulas piemērošanu. Diemžēl šajā gadījumā faktiskie ražotāji neuzņemas atbildību un sekas.

DARBA DROŠĪBA

Ir ļoti svarīgi, lai gumijas konveijeru lenšu lietotāji saprastu iespējamos apdraudējumus, ko rada to ķīmiskais saturs.

Vienmēr lūdziet lentes ražotājam vai piegādātājam rakstisku apstiprinājumu, ka iegādātais produkts ir ražots saskaņā ar REACH jeb Regulas (EK) Nr. 1907/2006 noteikumiem.

DARBS AR KONVEIJERA LENTĒM, JO ĪPAŠI LENTĒM NO NEZINĀMIEM VAI NEREGULĒTIEM AVOTIEM

  • Strādājiet ar lentēm cimdos (ja tas ir praktiski lietderīgi).
  • Pirms dzeršanas, ēšanas vai smēķēšanas nomazgājiet rokas.
  • Ja veidojas gumijas putekļi, piemēram, slīpēšanas laikā, vienmēr lietojiet masku, lai neieelpotu putekļu daļiņas.

Lejupielādes