ATITIKTIS „REACH“ REGLAMENTO REIKALAVIMAMS – Technobalt Estonia
close menu

Menu

ATITIKTIS „REACH“ REGLAMENTO REIKALAVIMAMS

ATITIKTIS „REACH“ REGLAMENTO REIKALAVIMAMS

ĮVADAS

REACH (angl. Registration, Evaluation and Authorisation of Chemical substances – cheminių medžiagų registracija, įvertinimas ir autorizacija) reglamentą patvirtino ES valstybės narės, turėdamos konkretų tikslą – pagerinti žmonių sveikatos ir aplinkos apsaugą užtikrinant, kad gamyboje naudojamų potencialiai kenksmingų cheminių medžiagų būdingosios savybės būtų nustatomos tiksliau ir anksčiau. Bendrovė „Dunlop Conveyor Belting“ buvo viena pirmųjų konvejerių juostų gamintojų, pasiekusių visišką atitiktį šio reglamento reikalavimams. Nors didžioji dalis juostų gamintojų renkasi ignoruoti REACH reglamente nustatytus teisinius reikalavimus, mūsų bendrovė ir toliau aktyviai pasisako už REACH reglamento laikymąsi konvejerių juostų gamybos pramonėje. Šiame dokumente paaiškinti reglamento reikalavimai ir kodėl taip svarbu jų laikykis.

CHEMINIŲ MEDŽIAGŲ NAUDOJIMAS KONVEJERIŲ JUOSTŲ GAMYBOJE

Šiuolaikinių konvejerių juostų gamybai daugiausia naudojamas sintetinis kaučiukas. Natūralaus kaučiuko naudojama palyginti nedaug. Moksliniu požiūriu, gumos junginių kūrimas (arba „gumos junginių gamyba“) – tai procesas, kurio metu įvairios „specifinę funkciją atliekančios“ cheminės medžiagos, stiprikliai ir kitos medžiagos maišomos su kaučiuko polimerais.

Konvejerių juostoms dažniausiai naudojami butadienstireninis (SBR) ir butadiennitrilinis (NBR) kopolimerai. Cheminės medžiagos suformuoja polimerų grandines, iš kurių susidaro gumos junginiai, kurie galiausiai vulkanizuojami ir taip sukuriamas galutinis gaminys.

Įvairiems gumos mišiniams gaminti naudojami šimtai skirtingų komponentų, įskaitant antidioksantus, antiozonantus ir greitiklius (būtinus, pavyzdžiui, vulkanizacijos procesui). Prie šių komponentų priskiriami pirminiai aminų pagrindu pagaminti sulfenamidai, pavyzdžiui, N-cikloheksil-2-benztiazolo sulfenamidas, ir tiazolai, pavyzdžiui, 2-merkaptobenztiazolas. Norint pagaminti tam tikrus gumos mišinius, neišvengiamai tenka naudoti tam tikras chemines medžiagas, kurios pačios savaime yra labai pavojingos. REACH reglamentu griežtai ribojamas tam tikrų cheminių medžiagų, naudojamų kiekviename gaminyje, kiekis, skatinama naudoti saugesnius pakaitalus, o kai kuriais kraštutiniais atvejais – visiškai draudžiamas tam tikrų medžiagų naudojimas.

TRUMPOSIOS GRANDINĖS CHLORINTIEJI PARAFINAI

Didelį susirūpinimą kelia trumposios grandinės chlorintieji parafinai (SCCP), kurie paprastai naudojami vulkanizavimo procesui pagreitinti. REACH reglamente nustatyta, kad SCCP apskritai neturėtų būti naudojami arba jų naudojimas turėtų būti labai ribotas, nes šios medžiagos priskiriamos 2 kategorijos kancerogeninėms medžiagoms. Apie šias medžiagas paprastai išduoda nemalonus kvapas, o geros kokybės gumos kvapas vos juntamas.

KAM TAIKOMAS REACH REGLAMENTAS?

Konvejerių juostų gamintojams, esantiems už ES valstybių narių ir Jungtinės Karalystės ribų, šio reglamento nuostatos netaikomos. Tokiems gamintojams netaikomas ir ES reglamentas dėl patvariųjų organinių teršalų (POT). Tai reiškia, kad jie gali laisvai naudoti nereglamentuojamas žaliavas, nors Europos Bendrijoje tos pačios medžiagos gali būti visiškai uždraustos arba jų naudojimas gali būti griežtai apribotas.

Nors gamintojams, esantiems už ES valstybių narių ribų, šis reglamentas netaikomas, juostas importuojantiems į Europą tenka atsakomybė už REACH reglamento nuostatų laikymąsi. Deja, taip faktiniai gamintojai išvengia atsakomybės ir pasekmių.

SAUGUS DARBAS

Labai svarbu, kad guminių konvejerių juostų naudotojai suprastų galimus pavojus, susijusius su chemine jų sudėtimi.

Juostos gamintojo arba tiekėjo visuomet prašykite raštiško patvirtinimo, kad jūsų perkamas gaminys pagamintas laikantis Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 (REACH) reikalavimų.

DARBAS SU KONVEJERIŲ JUOSTOMIS, YPAČ JUOSTOMIS IŠ NEŽINOMŲ ARBA NEREGULIUOJAMŲ ŠALTINIŲ:

  • Dirbdami su juostomis mūvėkite pirštines (jei įmanoma).
  • Prieš gerdami, valgydami ar rūkydami nusiplaukite rankas.
  • Jei susidaro gumos dulkių, pavyzdžiui, šlifuojant, visada dėvėkite kaukę, kad neįkvėptumėte dulkių dalelių.

Atsisiuntimai