Privaatsuspoliitika – Technobalt Estonia
close menu

Menu

Privaatsuspoliitika

PRIVAATSUSAVALDUS

Technobalt Eesti, mis kuulub äriühingu Fenner Dunlop B.V. alla ja tegutseb nimega Dunlop Conveyor Belting, registreeritud asukoht Oliemolenstraat 2, 9203 ZN Drachten, vastutab isikuandmete töötlemise ja kaitsmise eest vastavalt siinses privaatsusavalduses sätestatule. Dunlop Conveyor Belting võtab teie isikuandmete privaatsust ja kaitset tõsiselt ja soovib teid selle privaatsusavaldusega teavitada sellest, kuidas me teie isikuandmetega ümber käime. Küsimuste korral isikuandmete töötlemise kohta võite pöörduda meie privaatsusametniku, hr Abele Elzinga poole aadressil privacy@dunlopcb.com või telefonil +31 512 585 458.

MEIE KONTAKTANDMED

Aadress: Oliemolenstraat 2, 9203 ZN Drachten
Postkastiaadress: P.O.Box 14, 9200 AA Drachten
E-post: privacy@dunlopcb.com
Telefoninumber: +31 512 585 555
Kaubanduskoja nr: KvK 01002977
Privaatsusametnik: Abele Elzinga, +31 512 585 458, privacy@dunlopcb.com

MIS ON ISIKUANDMED JA MIDA TÄHENDAB TÖÖTLEMINE?

Isikuandmed on kõik andmed füüsilise või juriidilise isiku kohta, mille abil on võimalik isikut tuvastada. Need hõlmavad järgnevat (aga ei piirdu nendega): teie nimi, aadress, telefoninumber, e-posti aadress, sugu või kodakondsus.Isikuandmete töötlemine tähendab mis tahes (osaliselt) automaatset toimingut, mida niisuguste isikuandmetega tehakse. Levinud isikuandmete töötlemise viisid on nende vaatamine, muutmine, edastamine, salvestamine, kustutamine, anonüümimine jne. Mitteautomaatne isikuandmete töötlemine toimub siis, kui niisugused andmed tuleb lisada füüsilisse või veebipõhisesse toimikusse või faili.

MILLISEID ISIKUANDMEID ME TÖÖTLEME?

Töötleme oma praeguste või potentsiaalsete tulevaste klientide andmeid, mille olete meile esitanud näiteks e-posti, kontaktivormi, visiitkaardi vms kujul. Võime töödelda teie järgmisi andmeid:
•    teie ees- ja perekonnanimi;
•    teie töökoha aadress;
•    teie sugu;
•    teie kontaktandmed, nt e-posti aadress ja telefoninumber;
•    teie ametinimetus;
•    ettevõte, mille heaks te töötate;
•    keel, mida kõnelete.

MILLISTEL EESMÄRKIDEL ME ISIKUANDMEID TÖÖTLEME?

Töötleme isikuandmeid järgmistel eesmärkidel:
•    hinnapakkumiste esitamine;
•    tellimuste osas suhtlemine;
•    teie seadete ja eelistuste salvestamine meie veebisaidi kasutamisel (küpsiste kaudu);
•    meie teenuste või toodete tõhus pakkumine, näiteks teiega telefonitsi või e-posti teel ühendust võttes;
•    teie küsimustele või kontaktipäringutele vastamine;
•    teile uudiskirja saatmine;
•    teie maksete haldamine;
•    teie teavitamine muudatustest meie teenustes või toodetes.

MILLISEL ÕIGUSLIKUL ALUSEL ME TEIE ISIKUANDMEID TÖÖTLEME?

Tihti töötleme me teie andmeid, kuna see on vajalik meie ja teie vahelise müügilepingu sõlmimiseks või täitmiseks, kuna töötlemine on vajalik meie õiguslikes huvides (nt pettuse vältimine) või kuna meil on selleks seaduslik kohustus. Juhtudel, kus need alused ei ole kohaldatavad, küsime me töötlemiseks teie luba. Näiteks meie uudiskirja jagamiseks teabega uute arenduste või organisatsiooni siseste muudatuste kohta ja selgitustega tehnilistel teemadel on vajalik teie nõusolek. Teil on alati võimalus uudiskirja tellimisest loobuda, kui te seda teavet enam saada ei soovi. Kui soovime töödelda teie isikuandmeid muudel põhjustel kui need, milleks te oma nõusoleku olete andnud, küsime teilt uut luba.

KUI KAUA ME TEIE ISIKUANDMEID SÄILITAME?

Me ei säilita teie isikuandmeid kauem, kui see on vajalik sel eesmärgil, milleks need koguti. Teie andmeid säilitatakse maksimaalselt 10 aastat alates meie viimasest kontaktist teiega. Kui säilitamisperiood on lõppenud, hävitame või anonüümime me teie isikuandmed.

TEIE ISIKUANDMETE JAGAMINE KOLMANDATE POOLTEGA

Me ei müü teie isikuandmeid kolmandatele pooltele ja edastame isikuandmeid vaid siis, kui see on vajalik meie ja teie vahelise lepingu / müügilepingu täitmiseks või seaduslike kohustuste järgimiseks. On võimalik, et peame esitama teie isikuandmed riiklikele ametiasutustele. Oleme sõlminud andmetöötluslepingud ettevõtetega, kelle oleme määranud teie andmeid töötlema, näiteks meie kasutatavate arvutisüsteemide tarkvarateenuste osutajatega, et tagada teie andmete turvalisus ja konfidentsiaalsus.

MILLISED ÕIGUSED TEIL ON?

Isikuandmete kaitse üldmääruse (GDPR) eesmärk on suurendada andmesubjektide õigusi. Andmesubjektina on teil õigus oma töödeldavaid isikuandmeid vaadata, parandada, kustutada, nende töötlemist piirata ja neid edastada. Õigus andmeid edastada tähendab, et võite esitada meile taotluse oma isikuandmete edastamiseks arvutifailina või muul teie valitud kujul. Kui soovite kasutada mis tahes neid õigusi või te pole rahul viisiga, kuidas me teie isikuandmeid töötleme, andke meile palun teada! Võite võtta ühendust meie privaatsusametnikuga aadressil privacy@dunlopcb.com või telefonil +31 512 585 458. Lisaks on teil õigus esitada kaebus järelevalveasutusele.

KÜPSISED

Oma veebisaidil kasutame me funktsionaalseid ja analüütilisi küpsiseid, kus kasutame interneti analüüsisüsteeme, nt Google Analyticsit. Seda kasutab üksnes meie turundusosakond selleks, et mõõta meie veebisaidi tulemuslikkust. Need andmed on anonüümsed ja küpsised ei kogu teie nime ega IP-aadressi. Lisateavet leiate meie küpsiste eeskirjadest.

KUIDAS ME TEIE ISIKUANDMEID TURVAME?

Võtame teie andmete kaitsmist tõsiselt ja rakendame sobivaid ettevaatusabinõusid, et vältida isikuandmete väärkasutust, kadu, volitamata ligipääsu andmetele, nende soovimatut avaldamist ja lubamatuid muudatusi. Sel eesmärgil kasutame oma süsteemides ligipääsukontrolle. Meie töötajatel on kohustus käidelda teie isikuandmeid õigesti ja nad peavad pidama kinni meie privaatsuseeskirjadest. Meie töötajad, kes teie isikuandmeid töötlevad, on tuttavad isikuandmete kaitse üldmäärusega (GDPR). Kui teile tundub, et teie isikuandmeid ei kaitsta piisavalt või näete märke nende kuritarvitamisest, võtke palun ühendust meie privaatsusametnikuga aadressil privacy@dunlopcb.com või telefonil +31 512 585 458.